Hướng dẫn sử dụng công cụ dòng tiền chủ động
Dòng tiền chủ động được tính toán bằng các lệnh khớp chủ động trong phiên. Và tích hợp trên nhiều góc độ như:
  • Dòng tiền theo các nhớm vốn hóa trên thị trường: VN30, Large Cap, Middle Cap và Small Cap
  • Dòng tiền theo ngành
  • Dòng tiền theo cổ phiếu
Những điểm mạnh của biểu đồ Dòng Tiền là:
  • Xác định dòng tiền ra/vào thị trường
  • Dòng tiền lớn đang tập trung vào nhóm ngành nào. Kết hợp với RS để tìm ra nhóm ngành dẫn dắt
  • Phát hiện nhanh những cổ phiếu tiềm năng đang tích lũy và thu hút dòng tiền